Menu
Obec Staré Sedlo
Staré Sedlo okr. Tachov

Podání přiznání k dani dědické

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Podání přiznání k dani dědické

4. Základní informace k životní situaci

Předmětem daně dědické, upravené zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 357/1992 Sb."), je nabytí majetku děděním, pokud smrt zůstavitele nastala v období od 1.1.1993 do 31.12.2013.

Majetkem pro účely daně dědické jsou:

 • věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen "nemovitosti"),

 • věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen "movitý majetek").

Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen "tuzemsko"), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo pobyt zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.

Jestliže zůstavitel v době své smrti:

 • byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,

 • byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,

 • nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.

Výše uvedené platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Daňové přiznání k dani dědické podává poplatník nebo jeho zástupce (zastupování v daňovém řízení - viz zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poplatníkem daně dědické jste tehdy, pokud jste nabyli dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, pokud zůstavitel zemřel před 1.1.2014.

Zákon č. 357/1992 Sb. byl s účinností od 1.1.2014 zrušen zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen "zákonné opatření"), avšak podle přechodného ustanovení (§ 57) zákonného opatření se pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí vzniklé před 1.1.2014 použije zákon č. 357/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření.

Rozhodující je tedy datum úmrtí zůstavitele, nikoliv datum ukončení dědického řízení.

Na internetových stránkách Finanční správy České republiky je s podrobným vysvětlením k dispozici "Informační leták pro poplatníky daně dědické".

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Daňové přiznání k dani dědické jste jako poplatník povinen podat v zákonem stanovené lhůtě (viz bod 13) územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu nebo příslušnému finančnímu úřadu (dále též "správce daně").

Daňové přiznání lze platně podat (osobně, poštou) pouze na předepsaném daňovém tiskopisu (viz bod 11).

Daňové přiznání k dani dědické se nepodává, jestliže je nabytí majetku děděním od daně dědické zcela osvobozeno; rozsah osvobození je uveden v § 19, 20 a 23 zákona č. 357/1992 Sb.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Tiskopisy pro podání daňového přiznání můžete získat na kterémkoliv územním pracovišti a finančním úřadu, kde jsou samozřejmě k dispozici také pokyny pro jejich vyplnění.

Tiskopisy (včetně pokynů) jsou k dispozici také v elektronické podobě (viz bod 11).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Přiznání k dani dědické podáváte místně příslušnému správci daně (viz bod 06), v obvodu jehož územní působnosti měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, správci daně, v jehož obvodu působnosti se nachází zůstavitelův majetek.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správu majetkových daní vykonává územní pracoviště finančního úřadu, zpravidla oddělení majetkových daní, oceňování a ostatních agend.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Jak již bylo uvedeno v bodě 06, daňové přiznání k dani dědické můžete na územní pracoviště místně příslušného správce daně doručit např. prostřednictvím pošty. Není tedy nutné, abyste se ke správci daně dostavili osobně.

Pokud k úmrtí zůstavitele došlo dnem 1.1.2004 a později, nepřikládáte k daňovému přiznání žádné přílohy.

Pokud k úmrtí zůstavitele došlo ještě před tímto datem a předmětem dědění byla nemovitost, je třeba, abyste k daňovému přiznání jako přílohu připojili znalecký posudek o ceně zděděných nemovitostí.

Znalecký posudek se nevyžaduje, je-li předmětem dědění pozemek bez trvalých porostů a staveb, pokud příslušný správce daně nestanoví jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro přiznání k dani dědické jsou potřeba tiskopisy vydané Ministerstvem financí České republiky:
 • "Přiznání k dani dědické" (č. 25 5409)

Uvedené tiskopisy jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy České republiky, kde si je můžete (ve formátu Adobe PDF) stáhnout a vytisknout; pouze některé jsou k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů a na finančních úřadech. Lze využít také možnosti interaktivního vyplnění některých formulářů.

V případě, že v daňovém přiznání uplatňujete osvobození od daně podle § 20 (s výjimkou odst. 1) a § 23 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., použijte namísto shora uvedeného tiskopisu:

 • "Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí" (č. 25 5461)

V případě, že v daňovém přiznání uplatňujete osvobození podle § 20 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb., použijte tiskopis:

 • "Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb." (č. 25 5509)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání daňového přiznání k dani dědické nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Daňové přiznání jste povinni podat do 30 dnů ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu (usnesení soudu), kterým bylo skončeno dědické řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na základě údajů, které jste uvedli v daňovém přiznání, a z dalších důkazních prostředků (např. usnesení soudu o nabytí dědictví) vám příslušný finanční úřad vyměří daň dědickou, a to platebním výměrem, který vám doručí.

Daň dědickou jste povinni uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podrobné informace k daňové problematice, pokyny nutné k vyplnění daňového přiznání, včetně příslušných právních předpisů, lze získat na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 357/1992 Sb. byl s účinností od 1.1.2014 zrušen zákonným opatřením, avšak podle přechodného ustanovení (§ 57) zákonného opatření se pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí vzniklé před 1.1.2014 použije zákon č. 357/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření.

S účinností od 1.1.2014 tedy došlo ke zrušení daně dědické - od uvedeného data jsou bezúplatné příjmy z titulu dědění nebo odkazu inkorporovány do daně z příjmů (§ 4a písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) a jsou od této daně osvobozeny; příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob se do přiznání k dani z příjmů fyzických osob neuvádí (§ 38g odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

18. Jaké jsou související předpisy

Výběr nejdůležitějších souvisejících předpisů:

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky mohou být uplatněny vůči rozhodnutím správce daně (mj. např. platebním výměrům), vydaným v daňovém řízení.

Podmínky pro jejich uplatnění podrobně stanovuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky dělíme na:

 • řádné opravné prostředky,

 • mimořádné opravné prostředky.

V daňovém řádu je též upraveno, za jakých podmínek a proti jakým rozhodnutím správce daně můžete jednotlivé opravné prostředky použít.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud nepodáte daňové přiznání k dani dědické ve výše uvedené lhůtě (bod 13) a zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, vznikne vám povinnost uhradit pokutu podle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem.

V případě, že nezaplatíte daň dědickou ve lhůtě uvedené v bodě 15, dostáváte se do prodlení a jste povinen uhradit úrok z prodlení.

Úrok z prodlení se počítá podle ustanovení § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

22. Další informace

V případě, že při podání daňového přiznání k dani dědické vám vzniknou nějaké další nejasnosti a potíže, doporučujeme vám obrátit se nejlépe na územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu.

Základní informace vám podá kterýkoli finanční úřad.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Podrobné a aktuální informace k dani dědické, včetně vzorů tiskopisů daňových přiznání, pokynů k jejich vyplnění, úplných textů příslušných zákonů a pokynů k jejich aplikaci, poskytují internetové stránky Finanční správy České republiky.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální finanční ředitelství

Sekce metodiky a výkonu daní

Odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend

Lazarská 7

117 22 Praha 1

26. Kontaktní osoba

Nevyplněno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.03.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Dědicem se stáváte na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu (usnesení soudu).

Vlastnické právo ke zděděnému majetku však (na základě tohoto rozhodnutí) nabýváte zpětně k datu úmrtí zůstavitele.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
1
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 7. 2024
jasno 24 °C 11 °C
pondělí 15. 7. jasno 26/12 °C
úterý 16. 7. déšť 30/16 °C
středa 17. 7. slabý déšť 26/18 °C
Sponzoři a partneři

Partnerská obec
Plössberg